Iskanje:       
Glavna_slika

O izvoru in pomenu krajevnega imena Preserje

Vsebina

Avtor: Silvo Torkar

Krajevno ime Preserje do nedavnega še ni imelo zadovoljive etimologije, čeprav je poimenovanih z njim kar devet krajev ali njihovih delov na slovenskem etničnem ozemlju od Savinjske doline do Benečije, dva pa še v poromanjenem delu Furlanije (Passariano in Persereano). Ključ k razrešitvi izvora in pomena tega imena je podal bolgarski jezikoslovec Jordan Zaímov že l. 1967, ko je v svoji monografiji o krajevnih imenih iz stanovniških imen na bolgarskem (in makedonskem) jezikovnem območju k obravnavi pritegnil historični zapis Presiryani iz leta 1431 za izginulo slovansko vas v Albaniji (blizu Valone) in ga prepričljivo razložil iz *Prě-syr-jane, tj. 'pred' + 'vlažna nižina' + -jane.

Praslovanska osnova syr se je ohranila predvsem v ruščini s pomenom 'vlaga' (syroj pomeni 'vlažen'), v ruskih narečjih tudi s pomenom 'nizek kraj, poraščen s travo'. V Sloveniji zasledimo še druga krajevna imena iz te osnove, npr. Nasirec (o. Hrpelje-Kozina), Sirči (o. Koper), Serjuče (o. Moravče) in Sirendol (zaselek Knežaka, o. Ilirska Bistrica). Preserje je torej tisti kraj, tisto skrajno območje pred zamočvirjeno nižino, kjer so ljudje še lahko ustvarili naselbino. Iz poimenovanja *pre(d)sirje, ki predstavlja pozabljeno zemljepisno občno ime, star ljudski zemljepisni termin, se je največkrat s pripono -jane izoblikovalo stanovniško, iz tega pa krajevno ime *Pre(d)sirjane > *Preserjane in nato po skrčitvi spet Preserje.

Preberite si celotno vsebino članka na tem naslovu.